Greece-Microsite Logo
 

Πατήστε εδώ για την Αγγλική
έκδοση της Πολιτικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ JOHNSON& JOHNSON
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ


Τελευταία τροποποίηση: [20.10.2018]


Η Johnson & Johnson εκτιμά την εμπιστοσύνη σας και δεσμεύεται στην υπεύθυνη διαχείριση, χρήση και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τους Αιτούντες Εργασία («Πολιτική») περιγράφει τις πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες που η Johnson & Johnson Services, Inc. με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή οι θυγατρικές της στην περιοχή στην οποία υποβάλλετε αίτηση, ή άλλες ιστοσελίδες του ομίλου εταιρειών Johnson & Johnson συλλέγουν από εσάς μέσω διαδικτύου ή όχι αναφορικά με την αίτησή σας για εργασία με την θυγατρική εταιρεία που προσλαμβάνει. Πληροφορίες αναφορικά με τις θυγατρικές μας είναι διαθέσιμες παρακάτω. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Πληροφορίες που Παρέχετε Εσείς

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς αναφορικά με την αίτησή σας:
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email, και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Άδεια εργασίας

Βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και πληροφορίες εκπαίδευσης

Δεξιότητες

Επαγγελματικές και άλλες εργασιακές άδειες και πιστοποιήσεις

Πληροφορίες σχετικά με συστάσεις και

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε (π.χ. εργασιακές προτιμήσεις, προθυμία για εργασία σε άλλη χώρα, επιθυμητό μισθό, βραβεία ή επαγγελματικές συμμετοχές).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με την εθνοτική καταγωγή, το φύλο και τις αναπηρίες των αιτούντων εργασία για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ίσων ευκαιριών. Εκτός αν ζητηθεί ειδικά ή αν απαιτείται από το νόμο, σας ζητούμε να αποφεύγετε να μας κοινοποιείτε πληροφορίες που ενδέχεται να θεωρηθούν ευαίσθητες πληροφορίες σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι ευαίσθητες πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή την εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, το φύλο, την σεξουαλική ζωή ή τις σεξουαλικές πρακτικές και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, ιατρικές ή πληροφορίες υγείας (συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητας), γενετικές ή βιομετρικές πληροφορίες, βιομετρικά υποδείγματα, πολιτικές ή φιλοσοφικές αντιλήψεις, πολιτικό κόμμα ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, κατάσταση βετεράνου, πληροφορίες ιστορικού, δικαστικές πληροφορίες όπως ποινικά μητρώα ή πληροφορίες για άλλες δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες μας δώσετε πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και να μην είναι παραπλανητικές. Αν επίτηδες δίνετε ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησής σας κατά τη διαδικασία αιτήσεων ή αν αποκαλυφθεί μετά την πρόσληψή σας στην εταιρεία, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα πειθαρχική ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απόλυσης. Επιπλέον είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που δίνετε δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Αν μας δίνετε προσωπικές πληροφορίες μιας σύστασης ή άλλου ατόμου σαν μέρος της αίτησής σας, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε τη συγκατάθεση από αυτό το άτομο πριν δώσετε τις πληροφορίες σε εμάς.

Πληροφορίες από άλλες πηγές

Προς το σκοπό ελέγχων ιστορικού αναφορικά με την αίτησή σας και όπως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Johnson & Johnson θα λάβει πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές.

Αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν:

Τις συστάσεις σας

Προηγούμενους εργοδότες

Εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοιτήσατε

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

α) Επειδή εθελοντικά μας δώσατε αυτές τις πληροφορίες και συναινείτε να τις επεξεργαστούμε

β) Επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας πριν από την πρόσληψή σας

γ) Επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για εμάς και έχουμε ένα συγκεκριμένο έννομο συμφέρον να τις επεξεργαστούμε

δ) Επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση ή

ε) Όπου είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε ατόμου.

Στις περιπτώσεις που η συλλογή και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε θα χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές εταιρείες της Johnson & Johnson και πιθανόν για λόγους προσλήψεων σε παγκόσμιο επίπεδο, για λόγους διαχείρισης και σχεδιασμού, όπως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο

Για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας- Θα εμπλακούμε σε αυτές τις δραστηριότητες για να διαχειριστούμε την πιθανή συμβατική σχέση μαζί σας, με βάση τα έννομα συμφέροντά μας

Για αν αξιολογήσουμε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας για μια εργασία. Θα εμπλακούμε σε αυτές τις δραστηριότητες για να διαχειριστούμε την πιθανή συμβατική σχέση μαζί σας, με βάση τα έννομα συμφέροντά μας

Για να εκτελέσουμε ελέγχους συστάσεων. Θα εμπλακούμε σε αυτές τις δραστηριότητες για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση, όπως ισχύει ή με βάση τα έννομα συμφέροντά μας

Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτησή σας και για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικές με αλλαγές στους όρους μας και τις πολιτικές μας. Θα εμπλακούμε σε αυτές τις δραστηριότητες για να διαχειριστούμε την πιθανή συμβατική σχέση μαζί σας.

Για να συμμορφωνόμαστε ή να παρακολουθούμε τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό. Θα εμπλακούμε σε αυτές τις δραστηριότητες για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις

Για να εκτελέσουμε ελέγχους ιστορικού αν σας προσφέρουμε μια θέση εργασίας. Θα εμπλακούμε σε αυτές τις δραστηριότητες για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση, όπως ισχύει ή με βάση τα έννομα συμφέροντά μας και

Για να διασφαλίσουμε άλλα έννομα συμφέροντα για παράδειγμα για λόγους διοικητικούς της Johnson & Johnson, για λόγους διαχείρισης συνολικών αναφορών, εσωτερικών εκπαιδεύσεων, και όπως γενικά απαιτείται για να δραστηριοποιούμαστε εντός της Johnson & Johnson και των θυγατρικών της.

Οι πληροφορίες που σας αφορούν θα προστεθούν στο σύστημα/συστήματα Careers ή σε βάσεις δεδομένων και μπορεί να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για να σας λάβουμε υπόψη για ευκαιρίες εργασίας στην Johnson & Johnson και στις θυγατρικές της εκτός από αυτές για τις οποίες έχετε υποβάλλει αίτηση. Αν δεν επιθυμείτε να το κάνουμε αυτό, παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μας στο HRServicesGreece@its.jnj.com

Αν σας προσλάβουμε, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με την αίτησή σας ενδέχεται να ενσωματωθούν στο σύστημα διοίκησης προσωπικού και να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της διαδικασίας των νεοπροσληφθέντων. Οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να αποτελέσουν μέρους του φακέλου εργαζομένου και να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την εργασία σας.

Η παροχή προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για τη διαδικασία πρόσληψης. Αν δεν παρέχετε επαρκείς πληροφορίες, η εταιρεία του ομίλου Johnson& Johnson που εξετάζει την αίτησή σας για πρόσληψη ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εξετάσει την αίτησή σας ή αν προσληφθείτε να μην είναι σε θέση να εξετάσει την μετέπειτα προαγωγή, μεταφορά ή μετακίνησή σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Johnson & Johnson κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των υποψηφίων στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των υποψηφίων για μια συγκεκριμένη θέση. Η Johnson& Johnson θα παραμείνει υπεύθυνη για τις προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιεί από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο και τις τοποθεσίες των εταιρειών του ομίλου εδώ http://www.investor.jnj.com/sec.cfm.

Θα περιορίσουμε την πρόσβαση σε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες στο προσωπικό που απαιτείται να τις γνωρίζει για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στα τμήματα προσλήψεων, ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικής, και στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Η Johnson& Johnson επίσης κοινοποιεί προσωπικές πληροφορίες σε εγκεκριμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας και της λειτουργίας του αντίστοιχου ιστότοπου, προσλήψεων και επεξεργασίας ελέγχων ιστορικού.

H κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σε εμάς ενδέχεται να περιλαμβάνει διαβίβαση αυτών σε άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε εμείς ή οι πάροχοί μας. Αν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») αυτό μπορεί να περιλαμβάνει χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ορισμένες από αυτές τις χώρες αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (ο πλήρης κατάλογος αυτών των χωρών είναι διαθέσιμος εδώ [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ]. Για διαβιβάσεις σε άλλες χώρες, έχουμε λάβει κατάλληλα μέτρα όπως η υπογραφή πρότυπων συμβατικών ρητρών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των πληροφοριών σας.

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επίσης χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως απαιτείται ή αρμόζει, ειδικά όταν έχουμε νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον να το πράξουμε:

Για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο
- Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει νόμους εκτός της χώρας κατοικίας σας

Για να απαντήσουμε σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών
- Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν αρχές εκτός της χώρας κατοικίας σας

Για να συνεργαστούμε με τις αστυνομικές αρχές
- Για παράδειγμα όταν λαμβάνουμε αιτήματα ή διαταγές της αστυνομίας

Για άλλους νομικούς λόγους
-Για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και -Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την περιουσία της εταιρείας μας ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών, ή τα δικαιώματα, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την περιουσία τη δική σας ή άλλων

Αναφορικά με μια πώληση ή εμπορική συναλλαγή
-Έχουμε έννομο συμφέρον να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης όλων ή μέρους των δραστηριοτήτων, των περιουσιακών στοιχείων ή των αποθεμάτων μας (συμπεριλαμβανομένων αναφορικά με οποιαδήποτε πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία)

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για το διάστημα που απαιτείται ενόψει του σκοπού που περιγράφεται σε αυτή την Ενημέρωση.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουμε τις περιόδους διατήρησης δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: για όσο διάστημα υπάρχει σχέση με εσάς, όπως απαιτείται από νομική υποχρέωση την οποία έχουμε, όπως είναι σκόπιμο ενόψει της νομικής μας θέσης (όπως αναφορικά με την εφαρμοστέα περίοδο παραγραφής, δικαστικές υποθέσεις, ελέγχους ή δικαστικές έρευνες). Το Σχέδιο Διατήρησης της Johnson & Johnson διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα πληροί τις απαιτήσεις σε τοπικό επίπεδο.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εμείς και οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική σχετικά με τα Cookies στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για να αλλάξετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε ήδη υποβάλλει αναφορικά με κάποια συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας και να υποβάλλετε εκ νέου την αίτησή σας για αυτή τη θέση. Σας ενθαρρύνουμε να ενημερώσετε άμεσα τις προσωπικές σας πληροφορίες αν αυτές αλλάξουν ή δεν είναι ακριβείς.

Όπου επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορείτε να ζητήσετε να ελέγξετε, να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να περιορίσετε, να εξαιρέσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, να ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όπως επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή να ζητήσετε αντίγραφο ή φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παρακάτω στην ενότητα «Επικοινωνήστε Μαζί μας». Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Αν υποβάλλετε ένα τέτοιο αίτημα, παρακαλούμε να διευκρινίσετε σε τί είδους προσωπικές πληροφορίες θα θέλατε να έχετε πρόσβαση ή ποιες προσωπικές πληροφορίες έχουν αλλάξει, αν επιθυμείτε οι προσωπικές σας πληροφορίες να εξαιρεθούν από τη βάση δεδομένων μας, ή άλλως να μας ενημερώσετε τι περιορισμούς θα θέλατε να επιβάλετε στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Για δική σας προστασία, ικανοποιούμε μόνο αιτήματα αναφορικά με πληροφορίες που σχετίζονται με τη διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε για την αποστολή του αιτήματος, και ενδέχεται να πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ορισμένες πληροφορίες μπορεί να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους εφαρμοστέους κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ ΜΟΝΟ

Μπορείτε επίσης:

Να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο emeaprivacy@its.jnj.com για οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με αυτή την Πολιτική.

Να υποβάλλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας ή της περιοχής σας ή του τόπου της υποτιθέμενης παράβασης http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία θα λάβει τα κατάλληλα διοικητικά, φυσικά και τεχνικά μέτρα για να προστατεύσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους εφαρμοστέους κανονισμούς προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Όταν η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο για την αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, ο πάροχος αυτός θα αξιολογηθεί αναφορικά με την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τα τυπικά πρότυπα ασφαλείας του κλάδου προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των Προσωπικών Πληροφοριών.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτή η Πολιτική δεν εξετάζει και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ιδιωτικότητα, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τρίτων που λειτουργούν οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία με την οποία συνδέονται οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούμε. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να διαβάζουν τις πολιτικές απορρήτου ή τους όρους χρήσης αυτών των ιστοσελίδων όταν αποκτούν πρόσβαση σε αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε μια εταιρεία του ομίλου μας σε άλλη χώρα υπό την ιδιότητά της ως πιθανός εργοδότης, η εταιρεία αυτή θα χειριστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Οποιαδήποτε πρόσληψη ή αποφάσεις που συνδέονται με την εργασία θα γίνουν από την προσλαμβάνουσα εταιρεία σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η θέση εργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι αγγελίες για εργασία και οι αιτήσεις δεν απευθύνονται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι θα σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είστε ενήλικος στη χώρα σας για να συνεχίσετε τη διαδικασία επιλογής ταλέντων.

ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ JOHNSON & JOHNSON

Αν εργάζεστε αυτή τη στιγμή για τη Johnson & Johnson ή για κάποια από τις εταιρείες του ομίλου μας, θα πρέπει να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για άλλη θέση εντός της Johnson & Johnson. Αν αποδεχτείτε μια τέτοια θέση, τα προγράμματα επιδομάτων και οι πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να αλλάξουν. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού για τη νέα θέση αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για αυτή, τα προγράμματα επιδομάτων, και τις πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού που ισχύουν σε αυτή τη θέση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική οποτεδήποτε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές εξελίξεις της Johnson & Johnson ή αλλαγές στις νομικές ή εμπορικές τάσεις. Η ένδειξη «Τελευταία Τροποποίηση» στην αρχή αυτής της Πολιτικής υποδεικνύει πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά αυτή η Πολιτική. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ όταν ενημερώνουμε την τροποποιηθείσα Πολιτική

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

HRServicesGreece@its.jnj.com

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Αποστέλλοντας τα στοιχεία μου σχετικά με αίτηση εργασίας στην εταιρία Johnson & Johnson, επιβεβαιώνω ότι έχω λάβει, εξετάσει και κατανοήσει αυτή την Πολιτική.